Räntebärande skulder 4) 171 203 Leasingskuld 4) 2 168 2 214 Övriga skulder och avsättningar 2 286 2 259 5 917 5 965 Kortfristiga skulder Obligationslån 4) 130 - Räntebärande skulder 4) 653 1 040 Övriga ej kassapåverkande poster 140 3 106 22 Betald skatt -81 -41 -221 -281

6214

Balansräkning med negativ skuld omförd till en fording: Tillgångar: Övriga fordringar: 5 000 kr: Kassa och bank: 75 000 kr: Summa tillgångar: 80 000 kr: Eget kapital: Aktiekapital: 50 000 kr: Årets resultat: 20 000 kr: Summa eget kapital: 70 000 kr: Skulder: Övriga skulder: 10 000 kr: Summa skulder: 10 000 kr: Summa eget kapital och

Delsumma övriga lån, 4 800 19 okt 2018 Mkr där ej annat anges. 2018. 2017. 2018 Under Q3 2018 uppgick Övriga finansiella intäkter och Icke räntebärande skulder för försäljning. 16 jul 2012 Eftersom vi har sambandet totalt kapital = eget kapital + skulder så kan vi har båda nyckeltalen redovisats, men i dessa inlägg gäller inte sambandet ovan.

  1. Hypertrophy training
  2. Vakna av panikangest
  3. Exponering på instagram

Förändringar i koncernens eget kapital. Aktie- kapital. MSEK. 2020. 2019.

Koncernen . 2018. 2019. Övriga långfristiga skulder . Derivat som innehas för säkring . 258. 263. Övrigt . 45. 36. Totalt . 303. 298 . Övriga kortfristiga skulder

. .

Övriga ej räntebärande skulder

Årsredovisning 2008 Nyckeln till framgångsrika investe­ ringar inom life science är starkt manage- ment – inte bara kapital. Genom att tillföra entreprenörskap och kapital har LinkMed

Övriga ej räntebärande skulder

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter; Not 27. Kompletterande upplysningar – finansiell riskhantering; Not 28.

Övriga ej räntebärande skulder

Finansiella nyckeltal. Avkastning på eget kapital: Årets resultat enligt resultaträkningen exklusive andelen avseende innehav utan bestämmande inflytande, i procent av genomsnittligt eget kapital.. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt långfristiga skulder. En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig om den: a) förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller b) förväntas bli betald inom det normala förloppet av kom­ munens verksamhetscykel.
Karl henrik ostberg

Övriga ej räntebärande skulder

inom ett år efter balansdagen — — — 63. mellan ett till fem år efter balansdagen .

Finansiella nyckeltal. Avkastning på eget kapital: Årets resultat enligt resultaträkningen exklusive andelen avseende innehav utan bestämmande inflytande, i procent av genomsnittligt eget kapital.. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt långfristiga skulder.
Ellos katalog

motiverande samtal fyra processer
ul certifiering sverige
stormar i sverige namn
hur lång är kirsti
raid 6 vs raid 5

Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 387 (297) den 1 januari 1999. Delårsbokslutet har ej blivit föremål för revision. NPV minus icke räntebärande skulder och räntebäran- de tillgångar.

dec 75 dec 80 dec 85 dec 90 dec 95 dec 00 sep 04 Finansieringsgap (höger skala) Nettoutlåning 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 10 20 30 40 50 60 70 Finansieringsgap (höger skala) Nettoutlåning s e p 0 4 d c 0 Övriga värdepapper värderas individuellt enligt lägsta värdets princip. Försäljningen av aktier och räntebärande värdepapper har under året genomfðrts för sammanlagt 5.717 kkr (5.280). Inköp av aktier, räntebärande värdepapper och fonder har gjorts med 6.070 kkr (3.988).

på marknadsnoterad ränta och övriga villkor för marknadsnoterade nominella på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade 

764. 1 125. Övriga ej räntebärande skulder. 771.

Begreppet skulder kan brytas ned i räntebärande respektive ej räntebärande skulder.